Stadshart WoerdenAlgemene voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.stadshartwoerden.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

Gebruik van stadshartwoerden.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stadshart Woerden zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stadshart Woerden garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stadshart Woerden wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Stadshart Woerden links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Stadshart Woerden aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stadshart Woerden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Winkeliers, Horeca en Toeristme informatie en producten

Stadshart Woerden bied ondernemers van het centrum van Woerden en daar buiten de ruimte een bedrijfspagina aan te maken. De informatie die op deze pagina’s worden verstrekt zijn samengesteld door de eigenaar van de bedrijfspagina. De producten binnen de webshop van de ondernemer zijn geplaatst door de ondernemer en niet door Stadshart Woerden. Geschillen omtrent levering, betaalcondities etc… dienen met de desbetreffende ondernemer te worden afgehandeld. Indien je vragen opmerkingen of klachten hebt kun je je wenden tot de eigenaar van de bedrijfspagina. Uiteraard kun je ook contact opnemen met B.I.Z. vereniging Stadshart Woerden. Indien nodig zullen wij bemiddelen. Je kunt met ons contact opnemen via website@stadshartwoerden.nl

Informatie gebruiken

Stadshart Woerden behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadshart Woerden of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende te hebben verkregen. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen

Stadshart Woerden behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.